Všeobecné podmienky a práva používania webovej stránky zabavnetesty.sk

Nižšie uvedené Všeobecné podmienky a práva používania webovej stránky zabavnetesty.sk (ďalej len „podmienky“) obsahujú informácie o tom, akým spôsobom prevádzkovateľ používa osobné údaje, ktoré môže prostredníctvom tejto webovej stránky (ďalej len “stránka”) získať od používateľov.

Prevádzkovateľom je spoločnosť Cherry Software, s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 6, Košice, 040 11, IČO: 46 101 497, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27425/V, e-mail: info@zabavnetesty.sk, (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Ak sa používateľ zaregistruje, platia pre neho všetky uvedené podmienky. Služby prevádzkovateľa sú zo strany používateľov využívané na vlastné riziko, a tým používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách vystavení rôznym obsahom, ktoré pre niektorých používateľov môžu byť nevhodné, neslušné, urážajúce.

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon”), za účelom poskytovania služieb používateľovi webových stránok, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom webových stránok a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami zákona, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené iným používateľom.

Používateľ týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa zákona svoj súhlas udelil dobrovoľne a kedykoľvek ho môže bezplatne písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa.

Ak sa používateľ rozhodne zaregistrovať na stránke, vyplní registračný formulár, kde uvádza pravdivé údaje. Prihlasovacie údaje nesmú obsahovať žiadne vulgarizmy, rasistické a fašistické heslá. E-mailová adresa, ktorú používateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu používateľa, komunikáciu medzi prevádzkovateľom a používateľom, zasielanie informačných a reklamných e-mailov.

Ak prevádzkovateľ zistí, že údaje, ktoré používateľ uviedol pri registrácii nie sú pravdivé, môže mu zrušiť účet bez akéhokoľvek varovania. Prevádzkovateľ si osobné údaje o používateľovi ponechá iba počas obdobia, kedy je to potrebné na splnenie jeho požiadaviek a zmaže tieto údaje ako náhle používateľ požiada, aby prevádzkovateľ zastavil zasielanie/poskytovanie požadovaných informácií.

Odstránenie registrovaného účtu môže prebehnúť nasledovnými spôsobmi:

 • Používateľ si môže konto zmazať sám, a to v sekcii Profil - Editovať - Deaktivácia
 • Na základe žiadosti používateľa o odstránenie registrácie, a to písomne cez kontaktný formulár.
 • Registrované konto odstráni prevádzkovateľ, ak zistí porušenie niektorej z týchto podmienok alebo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať (alebo odstrániť) účet registrovaného používateľa bez varovania, keď sa nespráva v súlade s etickým kódexom, používa vulgarizmy alebo uráža/ohrozuje vo veľkej miere svojím konaním iných používateľov. A tiež keď, uráža prevádzkovateľa stránky alebo poškodzuje svojím konaním jej dobré meno.

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité, preto venujte pozornosť týmto zásadám využívania osobných údajov. Tie obsahujú dôležité informácie o tom, ako môžete využívať stránku zabavnetesty.sk na zdieľanie obsahu a informácií s ostatnými a aké sú naše práva na zhromažďovanie a využívanie tohto obsahu a informácií. Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady využívania osobných údajov prečítali a na základe nich sa aj rozhodovali. Prečítaťpodmienky ochrany súkromia.

Ak sa používateľ zaregistruje, platia pre neho všetky uvedené podmienky a povinnosti používania registrovaných používateľov webovej stránky zabavnetesty.sk.

 • Za obsah testov a k testom prislúchajúce použité obrázky je zodpovedný registrovaný používateľ, ktorý dané testy na webovú stránku zabavnetesty.sk pridal.
 • Ak používateľ pridá test a obrázky na stránku, udelí tým prevádzkovateľovi bezplatnú ne-exkluzívnu licenciu a súhlas na ich ďalšie spracovanie, upravenie a zverejnenie.
 • Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na stránke na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Používateľ sa nebude registrovať na stránke, pokiaľ má menej ako 13 rokov.
 • Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.
 • Používateľ nesmie na stránke propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
 • Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na stránke nárok na žiadnu autorskú odmenu.
 • Používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
 • Používateľ si je vedomý svojej trestnoprávnej zodpovednosti za údaje, komentáre, informácie a obrázky, ktoré zverejnil.
 • Za zneužitie údajov používateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov používateľom, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť,
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za psychickú ujmu alebo inú ujmu spôsobenú registrovanými používateľmi iným registrovaným používateľom a neregistrovaným používateľom.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek test, v ktorom bude zakomponovaná reklama produktov, konkurenčných portálov a iných produktov/služieb.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť test, ktorý pridal registrovaný používateľ, ak tento preukáže, že je držiteľom autorských práv tohto testu. Pokiaľ tento nevie preukázať autorské práva k danému testu, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tento test neodstrániť,
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek podmienky používania týkajúce sa stránky bez predchádzajúceho upozornenia,
 • Prevádzkovateľ nie je povinný zálohovať dáta, ktoré používateľ umiestňuje na stránku. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, stratu alebo odstránenie dát, ktoré používateľ ukladá na stránku.

Používateľ berie na vedomie, že pomocou pridaných testov a súborov, nesmie žiadnym spôsobom:

 • propagovať násilie a podnecovať k nenávisti na základe rasy, veku, pohlavia, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
 • propagovať alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov,
 • propagovať zbrane a strelivo,
 • propagovať vojnu,
 • propagovať pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie),
 • ohrozovať alebo porušovať práva duševného vlastníctva alebo práva priemyselného duševného vlastníctva tretích osôb (autorské práva, práva súvisiace s autorskými právami, ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu, a pod.),
 • ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie,
 • sa dopúšťať trestného činu, priestupku alebo konania inak odporujúceho dobrým mravom,
 • obchádzať vyššie uvedené zákazy.

inak berie na vedomie prípadnú trestno-právnu, administratívno-právnu, resp. občiansko-právnu zodpovednosť za údaje, komentáre, príspevky, obsah správ, informácie, fotografie a obrázky, ktoré uložil na stránke.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť, pozmeniť, nezverejniť, či úplne odstrániť testy, ktoré:

 • sú v rozpore so zákonmi SR,
 • obsahujú vulgárne výrazy, urážky alebo reklamu,
 • sa už na webovej stránke nachádzajú (duplicitné testy),
 • obsahujú reklamu iných portálov,
 • sú krátke alebo nedokončené,
 • sú nezmyselné a bez pointy,
 • alebo iným spôsobom porušujú podmienky používania.

Odstránenie testu z webovej stránky môže prebehnúť dvomi spôsobmi:

 • Používateľ, ktorý je vlastníkom autorských práv k danému testu alebo obrázkom si môže test zmazať sám, a to v sekcii Profil - Testy, ktoré vytvoril - Zmazať,
 • Na základe žiadosti používateľa o odstránenie testu, a to písomne cez kontaktný formulár
 • Prevádzkovateľom, ktorý je upozornený držiteľom autorských práv zverejneného testu alebo obrázkov, ktoré boli pridané na stránku bez jeho súhlasu.

Pokiaľ ste autorom testu alebo obrázkov, ku ktorým vlastníte autorské práva a tie boli pridané na stránku bez vášho súhlasu, použite kontaktný formulár.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať (alebo odstrániť) účet registrovaného používateľa bez varovania, keď:

 • sa nespráva v súlade s etickým kódexom, používa vulgarizmy alebo uráža/ohrozuje vo veľkej miere svojím konaním iných členov.
 • uráža prevádzkovateľa stránky alebo poškodzuje svojím konaním jej dobré meno.
 • alebo iným spôsobom porušuje podmienky používania.

Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na stránku len fotografie a obrázky, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.

Používateľ nesmie na stránku pridávať fotografie a obrázky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a obrázkov.

Používateľ súhlasí s tým:

 • že mu bude zobrazovaná reklama na webových stránkach,
 • budú mu rozposielané propagačné maily.

Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na stránke okrem povinností uvedených v týchto podmienkach žiadne iné ďalšie povinnosti.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah testov ani za diskusie na stránke, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť obsah testov, alebo pridaný test úplne odstrániť v prípade, že porušuje niektoré z podmienok používania.

Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia stránky.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na stránke.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie na dobu určitú, neurčitú alebo navždy, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Používatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti. Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom a používania služieb používateľom, majú prevádzkovateľ a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene podmienok, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia podmienok.

Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto podmienok na stránke prevádzkovateľa. Ak používateľ pokračuje v používaní služieb stránky po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

Používateľ je pri využívaní služieb na stránke povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto podmienkach, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.